top of page

Past Events

ปฎิทินวันพระปี'60 เตรียมตัวไปวัด

ปฏิทินวันพระ 2560 ปฏิทินตามแบบฉบับจันทรคติ ตรงกับปีวอก - ปีระกา (วันทำบุญ)

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัด ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใด ๆ โดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น

วันพระในเดือนมกราคม ปี 2560 มี 4 วันพระ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก วันพระในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มี 4 วันพระ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีวอก วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีวอก วันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีวอก วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีวอก วันพระในเดือนมีนาคม ปี2560 มี 4 วันพระ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีวอก วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีวอก วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีวอก วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีวอก วันพระในเดือนเมษายน ปี 2560 มี 4 วันพระ วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.256 0แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา วันพระในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มี 4 วันพระ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีระกา วันวิสาขบูชา วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา วันอัฏฐมีบูชา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีระกา วันพระในเดือนมิถุนายน ปี 2560 มี 4 วันพระ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันพระในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มี 6 วันพระ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 8ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันพระในเดือนสิงหาคม ปี 2560 มี 4 วันพระ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา วันพระในเดือนกันยายน ปี 2560 มี 4 วันพระ วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา วันพระในเดือนตุลาคม ปี 2560 มี 4 วันพร วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา วันออกพรรษา วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา วันพระในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 มี 4 วันพระ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา วันลอยกระทง วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา วันพระในเดือนธันวาคม ปี 2560 มี 4 วันพระ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา

การเตรียมตัวไปวัดเพื่อทำบุญต้องเตรียมความพร้อม องค์ประกอบ 3 ประการคือ

1. การเตรียมกาย

ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเรียบ หรือสีที่ ไม่ฉูดฉาด ไม่หลวมไม่คับเกินไป เนื่องจากจะไม่คล่องตัว ไม่ประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับ ไม่ใช้เครื่องประทินผิว เช่น น้ำหอม เป็นต้น รับประทานอาหารแต่พอดี ไม่อิ่มจน อึดอัด เพื่อประทังความหิว เนื่องจากหากมีอาการหิว กระหายจะทำให้จิตใจไม่สบายไปด้วย ควรงดเว้นอาหาร ที่อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย เป็นต้น

2. การเตรียมใจ

ให้ตัดความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้น เช่น เรื่อง ครอบครัวเรื่องการงานเป็นต้น

3. การเตรียมสิ่งของ

ให้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ อาหาร หวานคาว รวมถึงสิ่งของอื่น ๆ (ปัจจัยไทยธรรม) เพื่อไป ถวายพระสงฆ์ตามกำลังและความศรัทธา

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรมในการทำบุญของแต่ละวัด อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียด แต่หลักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่แล้วทุกวัดจะปฏิบัติเหมือนกันคือ

1.การทำวัตรสวดมนต์ (พระสงฆ์จะทำวัตร สวดมนต์ก่อน เมื่อพระสงฆ์ทำวัตรสวดมนต์จบแล้ว อุบาสกอุบาสิกาจึงทำวัตรสวดมนต์ต่อจากพระสงฆ์ บางวัดอาจจะสวดมนต์แปล แต่บางวัดอาจจะสวดมนต์เป็นล้วน ๆไม่สวดแปลให้ทำตามธรรมเนียมของวัดนั้นๆ)

2.การรับศีล ในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ

3. การฟังธรรม

4. การบำเพ็ญจิตภาวนา

5. การถวายสังฆทาน

Comments


Recent Posts
bottom of page